Emblem Martino Fromm
Kampfkunstschule Shorin Ryu Karate Do1
Karate-Okinawa
Shorin Ryu Karate Do Kanji
4 Text Heian Shodan
Bitmap_in_1c_Heian_Shodan