Emblem Martino Fromm
Kampfkunstschule Shorin Ryu Karate Do1
Karate-Okinawa
Shorin Ryu Karate Do Kanji
30 Text Pinan Shodan
Bitmap_in_2a_Pinan_Shodan