Emblem Martino Fromm
Kampfkunstschule Shorin Ryu Karate Do1
Karate-Okinawa
Shorin Ryu Karate Do Kanji
50 Text Naihanchi Shodan
Bitmap_in_3l_Naihanchi_Shodan