Emblem Martino Fromm
Kampfkunstschule Shorin Ryu Karate Do1
Karate-Okinawa
Shorin Ryu Karate Do Kanji
7 Text Heian Yondan
Bitmap_in_1f_Heian_Yondan02